Browse Month فروردین ۱۳۹۸

شرط بندی اینترنتی یا قمار ؟

شرط بندی اینترنتی یا قمار ؟ «اعتقاد دارم سر مذاكره جنگيدن با سایتهای قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز نفس دارد، اما برای ضرر استفراغ از این رخت خواب دستگاهها هستند که باید سوگند به قوانین حرفه کنند. پاسخ این سوال خیر هست و […]

Read more